Новини София

31.01.2014ОИЦ – СОФИЯ ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД БЕЗРАБОТНИ И СОЦИАЛНО СЛАБИ ЛИЦА

Участниците в срещата бяха информирани за предстоящите мерки, насочени към безработни и социално слаби лица по линия на ...

31.01.2014ПРИ ЗАСИЛЕН ИНТЕРЕС ПРЕМИНА СРЕЩАТА НА ОИЦ-СОФИЯ ЗА НОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА

Присъстващите на събитието бяха запознати с конкретни възможности за финансиране на социалния сектор през новия програм ...

28.01.2014ПРИЕМСТВЕНОСТТА В ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ – ОСНОВЕН НАУЧЕН УРОК ЗА БЪДЕЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

На информационно събитие, организирано от Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ...

24.01.2014ПРИ ГОЛЯМ ИНТЕРЕС ПРЕМИНА ИНФОРМАЦИОННАТА СРЕЩА В ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

  При голям интерес премина форумът с академичната общност в Геолого-географски факултет на СУ „Св. Климент Охридски" ...

23.01.2014ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА АКАДЕМИЧНИТЕ СРЕДИ

  Студенти, преподаватели, административни служители и изследователи от акредитирани държавни и частни висши учи ...

22.01.2014ПРИ ОЖИВЕНИ ДИСКУСИИ ПРЕМИНА ИНФОРМАЦИОННАТА СРЕЩА НА ОИЦ – СОФИЯ В РАЙОН ТРИАДИЦА

  На информационна среща в район Триадица експерти от Областен информационен център София-град и София-област (О ...

17.01.2014ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД ЩЕ ИМА МНОЖЕСТВО МЕРКИ ЗА МЛАДЕЖИ

Това стана ясно на информационна среща на ОИЦ - София в 22 СОУ „Г. С. Раковски" Информационната среща на тема „ ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.