Новини София

30.07.2015ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ ПОСЕТИХА МОБИЛНАТА ПРИЕМНА НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЩИНА ГОДЕЧ

  Над 50 жители и гости на Годеч посетиха изнесената мобилна приемна на ОИЦ-София в общината. Представители на м ...

28.07.2015ОИЦ-СОФИЯ ПРЕДСТАВИ НОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ В ОБЩИНА ДРАГОМАН

  Областен информационен център - София проведе изнесена мобилна приемна в община Драгоман. Посетителите на прие ...

23.07.2015ОИЦ – СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ ПО ОП РЧР 2014-2020

  Екипът на Областен информационен център - София проведе информационни срещи за представяне на новите процедури по О ...

10.07.2015Е-кандидатстване чрез ИСУН 2020 представи екипът на ОИЦ-София

  Екипът на ОИЦ-София запозна потенциални бенефициенти с електронното кандидатстване по оперативните програми чрез Ин ...

19.06.2015ОИЦ-СОФИЯ СЪВМЕСТНО С МОН ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА ТЕМА „ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 Г. НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ, ИНОВАЦИИ“

ОИЦ-София съвместно с Министерство на образованието и науката организира информационно събитие на тема „Възможности пре ...

11.06.2015ПРЕДСТОИ ОТВАРЯНЕ НА ДВЕ ПРОЦЕДУРИ ПО ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Това стана ясно на информационна среща, организирана от ОИЦ-София Вече са разработени две процедури по ос 2 и ос 3 н ...

05.06.2015ОИЦ-СОФИЯ УЧАСТВА В КОНФЕРЕНЦИЯ „БЪДЕЩЕТО НА СОФИЯ“

Екип на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в Бълг ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.