Новини София

31.03.2014НАУЧЕНИТЕ УРОЦИ ОТ ДОСЕГАШНИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД ОБСЪДИХА В ОБЩИНА АНТОН

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в Бъ ...

31.03.2014ТЕМАТА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА – ФОКУС НА СРЕЩАТА В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в Бъ ...

27.03.2014СЪОБЩЕНИЕ

На 27.03.2014 г. в конферентната зала на Областен информационен център София-град и София-област, бул. „Витоша" № ...

27.03.2014НАЙ-ВАЖНАТА ПОУКА Е ДА РАБОТИМ В ПАРТНЬОРСТВО

Това прозвуча като извод от организирания от ОИЦ-София форум, посветен на новата Оперативна програма „Добро управление& ...

26.03.2014ОИЦ-СОФИЯ ОБЯВИ СТАРТА НА МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА РАЗПИСВАНЕ НА ПРОЕКТИ

Пред студенти ІІ курс от Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков", изучаващи „Европейска интеграция", уп ...

18.03.2014СЪОБЩЕНИЕ

  На 18.03.2014 г. в конферентната зала на Областен информационен център София-град и София-област, бул. „Витоша ...

18.03.2014ПЪРВИТЕ ОТВОРЕНИ МЕРКИ ПО НОВАТА ОПРЧР ЩЕ БЪДАТ ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ

Над 140 участника събра организираният от ОИЦ-София форум, посветен на новите възможности по Оперативна програма „Разви ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.