Новини София

04.04.2014СЪОБЩЕНИЕ

Днес, 04.04.2014 г. в конферентната зала на Областен информационен център София-град и София-област, бул. „Витоша" № 99 ...

04.04.2014В ОБЩИНА САМОКОВ ГОТОВИ С РЕДИЦА ПРОЕКТНИ ИДЕИ

Представители на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика на ...

03.04.2014В ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА РАЗЧИТАТ НА ОИЦ-СОФИЯ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в Бъ ...

02.04.2014СТУДЕНТИ ОТ НБУ С ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ КОНКУРСА ЗА МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ

ОИЦ-София проведе информационна среща в Нов български университет за представяне на националния конкурс за младежки про ...

02.04.2014ОИЦ-СОФИЯ ИНФОРМИРА ЗА КОНКУРСА ЗА МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ

ОИЦ-София проведе информационна среща за разясняване на условията за кандидатстване за националния конкурс за младежки ...

01.04.2014В ОБЩИНА ПИРДОП ИЗРАЗИХА ОЧАКВАНИЯТА СИ ОТ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

Информационната среща „Представяне на новия програмен период 2014-2020 г." на Областен информационен център София- ...

01.04.2014ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в Бъ ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.