Календар

Изнесена приемна с ОИЦ – Смолян в гр.Борино

21.10.2015 | 11:00

На 21 октомври, сряда от 11:00 часа в гр. Борино в Народно читалище „Обнова“ Областен информационен център – Смолян ще организира информационна среща, където ще бъдат представени отворените процедури по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г., както и други актуални възможности за европейско финансиране. 

ОИЦ – БЛАГОЕВГРАД ПРЕДСТАВЯ ДВЕ СХЕМИ ПО ОПНОИР В САНДАНСКИ

21.10.2015 | 13:30

На 21 октомври 2015 г. /сряда/ екипът на Областен информационен център – Благоевград ще проведе информационна среща в гр. Сандански. Целта на срещата е представяне на схемите „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/ или търсещи международна закрила“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. За участие в събитието са поканени общински служители, НПО, директори и служители в училища и детски градини в общината. Информационната среща ще се проведе в заседателната зала на хотел „Св. Никола“ от 13.30 часа.  

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.