Календар

ОИЦ – БЛАГОЕВГРАД ПРЕДСТАВЯ ДВЕ СХЕМИ ПО ОПНОИР В СИМИТЛИ

19.10.2015 | 11:00

На 19 октомври 2015 г. /понеделник/ екипът на Областен информационен център – Благоевград ще проведе информационна среща в гр. Симитли. Целта на срещата е представяне на схемите „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/ или търсещи международна закрила“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. За участие в събитието са поканени общински служители, НПО, директори и служители в училища и детски градини в общината. Информационната среща ще се проведе в залата на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ от 11.00 часа. 

Изнесена приемна с ОИЦ – Смолян в гр. Девин

19.10.2015 | 11:00

На 19 октомври, понеделник от 11:00 часа в гр. Девин в залата на Общинска администрация Областен информационен център – Смолян ще организира информационна среща, където ще бъдат представени отворените процедури по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г., както и други актуални възможности за европейско финансиране.  

ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА С ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ОПНОИР В СТАРА ЗАГОРА

19.10.2015 | 14:00

На 19.10.2015 г. от 14.00 часа в зала 1 на община Стара Загора, Областният информационен център - Стара Загора организира информационна среща на тема: „Актуални възможности за финансиране по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. На срещата са поканени представители на училища, детски градини, НПО, община, медии и всички заинтерисовани лица. 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.