Календар

ОИЦ – БЛАГОЕВГРАД ПРЕДСТАВЯ ДВЕ СХЕМИ ПО ОПНОИР В КРЕСНА

16.10.2015 | 11:00

На 16 октомври 2015 г. /петък/ екипът на Областен информационен център – Благоевград ще проведе информационна среща в гр. Кресна. Целта на срещата е представяне на схемите „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/ или търсещи международна закрила“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. За участие в събитието са поканени общински служители, НПО, директори и служители в училища и детски градини в общината. Информационната среща ще се проведе в зала №1 Община Кресна от 11.00 часа. 

ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА С ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ОПНОИР В МЪГЛИЖ

16.10.2015 | 14:00

На 16.10.2015 г. от 14.00 часа в залата на читалище „Пробуда 1869“, гр. Мъглиж, Областният информационен център - Стара Загора организира информационна среща на тема: „Актуални възможности за финансиране по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. На срещата са поканени представители на училища, детски градини, НПО, община, медии и всички заинтерeсовани лица. 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.