Календар

Изнесена приемна с ОИЦ – Смолян в гр. Чепеларе

14.10.2015 | 10:30

На 14 октомври, сряда от 10:30 часа в гр. Чепеларе в залата на Общинска администрация Областен информационен център – Смолян ще организира информационна среща, където ще бъдат представени отворените процедури по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г., както и други актуални възможности за европейско финансиране. 

ОИЦ – БЛАГОЕВГРАД ПРЕДСТАВЯ ДВЕ СХЕМИ ПО ОПНОИР В ЯКОРУДА

14.10.2015 | 11:00

 На 14 октомври 2015 г. /сряда/ екипът на Областен информационен център – Благоевград ще проведе информационна среща в гр. Якоруда. Целта на срещата е представяне на схемите „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/ или търсещи международна закрила“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. За участие в събитието са поканени общински служители, НПО, директори и служители в училища и детски градини в общината. Информационната среща ще се проведе в залата на читалище „Светлина“ от 11.00 часа.

ОИЦ – Габрово представя актуална информация пред студенти от ТУ – Габрово

14.10.2015 | 13:00

На 14 октомври 2015 г. (сряда) от 13:00 ч. в залата на Областен информационен център – Габрово, екипът на ОИЦ - Габрово ще проведе информационна среща на тема „Представяне на актуални процедури по ОП „Добро управление“ и основни стъпки при разработването на проектни предложения в ИСУН 2020“. Целта на събитието е популяризиране дейността на центъра и запознаване с актуалните възможности на програмен период 2014-2020. 

ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА С ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ОПНОИР В ЧИРПАН

14.10.2015 | 14:00

На 14.10.2015 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Чирпан, Областният информационен център - Стара Загора организира информационна среща на тема: „Актуални възможности за финансиране по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. На срещата са поканени представители на училища, детски градини, НПО, община, медии и всички заинтерeсовани лица. 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.