Календар

Информационна среща на ОИЦ-София за представяне на актуални процедури по ОПНОИР

13.10.2015 | 10:00

На 13 октомври (вторник) от 10:00 ч. екипът на Областен информационен център-София ще проведе информационна среща в гр. София, Културен център „Люлин“ (бул. „Захари Стоянов“, бл. 324 - 325 П). Участниците ще бъдат запознати с Насоките и формулярите за кандидатстване по актуални процедури по ОП НОИР. Поканени за участие са представители на детски градини, училища, неправителствени организации и администрация от райони Люлин, Банкя, Овча купел, Илинден. Регистрация за събитието може да бъде направена до 16.00 ч. на 09.10.2015 г. на тел. 02/8511 286, 0879 291 120 или на ел. адрес oic.sofia@eufunds.bg. 

ОИЦ – БЛАГОЕВГРАД ПРЕДСТАВЯ ДВЕ СХЕМИ ПО ОПНОИР В БЕЛИЦА

13.10.2015 | 11:00

На 13 октомври 2015 г. /вторник/ екипът на Областен информационен център – Благоевград ще проведе информационна среща в гр. Белица. Целта на срещата е представяне на схемите „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/ или търсещи международна закрила“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. За участие в събитието са поканени общински служители, НПО, директори и служители в училища и детски градини в общината. Информационната среща ще се проведе в залата на Туристически информационен център от 11.00 часа.  

Изнесена приемна с ОИЦ – Смолян в гр. Баните

13.10.2015 | 11:00

На 13 октомври, вторник от 11:00 часа в гр. Баните в залата на Общинска администрация, Областен информационен център – Смолян ще организира информационна среща, където ще бъдат представени отворените процедури по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г., както и други актуални възможности за европейско финансиране. 

ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА С ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ОПНОИР В ГЪЛЪБОВО

13.10.2015 | 14:00

На 13.10.2015 г. от 14.00 часа в залата на община Гълъбово, Областният информационен център - Стара Загора организира информационна среща на тема: „Актуални възможности за финансиране по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. На срещата са поканени представители на училища, детски градини, НПО, община, медии и всички заинтерeсовани лица. 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.