Календар

ОИЦ – ПЕРНИК ЩЕ ПРЕДСТАВИ ПЪРВИТЕ ОТВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ ПО НОИР

06.10.2015 | 10:00

На 6 октомври 2015 г. (вторник) от 10:00 часа в офиса на Областният информационен център – Перник, на ул. „Кракра“ №15 (до ритуалната зала) ще се проведе работна среща за популяризиране на стартиралите процедури за набор на проектни предложения по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ - “Подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение “ и “Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“. Поканени да вземат участие са представители на общинските администрации, училища и обединени детски заведения от област Перник, неправителствени организации и заинтересовани граждани.  

ОИЦ – БЛАГОЕВГРАД ПРЕДСТАВЯ ДВЕ СХЕМИ ПО ОПНОИР В ГЪРМЕН

06.10.2015 | 11:00

На 6 октомври 2015 г. /вторник/ екипът на Областен информационен център – Благоевград ще проведе информационна среща в с. Гърмен. Целта на срещата е представяне на схемите „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/ или търсещи международна закрила“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. За участие в събитието са поканени общински служители, НПО, директори и служители в училища и детски градини в общината. Информационната среща ще се проведе в залата на читалище „Искра“ от 11.00 часа. 

ОИЦ – КЮСТЕНДИЛ ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ОП НОИР

06.10.2015 | 11:00

На 06 октомври 2015 г. (вторник) от 11:00 ч. екипът на ОИЦ – Кюстендил ще представи отворени процедури по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 -2020. Срещата ще се състои в Килийното училище в гр. Кюстендил. На срещата са поканени общински служители, представители на неправителствени организации, училища, детски градини, медии, заинтересовани лица. 

Информационна среща на ОИЦ – Монтана във Вършец

06.10.2015 | 11:00

На 6 октомври 2015 г. (вторник) от 11 часа в конферентната зала на „Съни гардън” СПА хотел във Вършец Областен информационен център – Монтана (ОИЦ – Монтана) ще проведе информационна среща за представяне на актуални процедури по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.