Календар

Информационна среща на ОИЦ – Монтана в Лом

05.10.2015 | 11:00

На 5 октомври 2015 г. (понеделник) от 11 часа в залата на Първо основно училище „Никола Първанов” в Лом Областен информационен център – Монтана (ОИЦ – Монтана) ще проведе информационна среща за представяне на актуални процедури по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. 

ОИЦ – БЛАГОЕВГРАД ПРЕДСТАВЯ ДВЕ СХЕМИ ПО ОПНОИР В ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

05.10.2015 | 13:30

 На 5 октомври 2015 г. /понеделник/ екипът на Областен информационен център – Благоевград ще проведе информационна среща в град Гоце Делчев. Целта на срещата е представяне на схемите „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/ или търсещи международна закрила“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. За участие в събитието са поканени общински служители, НПО, директори и служители в училища и детски градини в общината. Информационната среща ще се проведе в залата на Общински съвет – Гоце Делчев от 13.30 часа.

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.