Календар

Информационна кампания на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

02.10.2015 | 10:00

Стартира информационна кампания на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, която ще се проведе в гр.Велико Търново на 2 октомври от 10,00 часа в зала „Преслав“ на Интерхотел Велико Търново.

ОИЦ – Пловдив с мобилен офис в гр. Лъки в подкрепа инициирането на нови проекти

02.10.2015 | 10:00

На 2 октомври от 10,00 часа в центъра на гр. Лъки, Община Лъки, Областен информационен център – Пловдив организира мобилен офис, на който екипът ще се срещне с граждани, младежи и местни предприемачи за представяне на актуални и предстоящи конкурси, финансирани по оперативни програми „Наука и образование за интелигентен растеж“, „Иновации и конкурентоспособност“ и „Развитие на човешките ресурси“. Екипът на ОИЦ – Пловдив работи активно в подкрепа на оповестяване на подкрепата от оперативните програми за местното развитие и възможностите за използване на европейските фондове.  

ОИЦ – БЛАГОЕВГРАД ПРЕДСТАВЯ ДВЕ СХЕМИ ПО ОПНОИР В БЛАГОЕВГРАД

02.10.2015 | 11:00

На 2 октомври 2015 г. /петък/ екипът на Областен информационен център – Благоевград ще проведе информационна среща в град Благоевград. Целта на срещата е представяне на схемите „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/ или търсещи международна закрила“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. За участие в събитието са поканени общински служители, НПО, директори и служители в училища и детски градини в общината. Информационната среща ще се проведе в зала №5 на Община Благоевград от 11.00 часа.  

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.