Календар

01.09.2015

02.09.2015

03.09.2015

04.09.2015

05.09.2015

07.09.2015

08.09.2015

09.09.2015

10.09.2015

11.09.2015

12.09.2015

14.09.2015

16.09.2015

17.09.2015

18.09.2015

23.09.2015

24.09.2015

25.09.2015

28.09.2015

29.09.2015

30.09.2015

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.